President Elect

Jyotirmoy Pal (Barrackpur) (2025)

President

Milind Nadkar (Mumbai) (2025)

Past President

Girish Mathur (Kota) (2025)

Vice Presidents

V Palaniappen (Dindigul, TN) (2025)
NP Singh (New Delhi) (2026)
MPS Chawla (New Delhi) (2027)

Hon. General Secretary

Agam C Vora (Mumbai) (2025)

Jt. Secretary (HQ)

Ashit M Bhagwati (Mumbai) (2025)

Hon. Treasurer

Amit Saraf (Mumbai) (2026)

Members

Anupam Prakash (New Delhi) (2025)
Naval Chandra (Hyderabad) (2026)
Nihar Mehta (Mumbai) (2027)
Sangram S Biradar (Gulbarga) (2025)
SS Dariya (Jaipur) (2026)
Aditya Prakash Misra (New Delhi) (2027)
Pramod Kumar Sinha (Gaya) (2025)
DG Jain (New Delhi) (2026)
Nandini Chatterjee (Kolkata) (2027)
Puneet Saxena (Jaipur) (2025)
Udas Ghosh (Kolkata) (2026)
Gautam Bhandari (Jodhpur) (2027)
PS Karmakar (Kolkata) (2025)
R Chandni (Kozhikode) (2026)
AK Gupta (Agra) (2027)
Pradeep Bhaumik (Agartala) (2025)
BK Singh (Aurangabad) Bihar (2026)
L Srinivasa Murthy (Bengaluru) (2027)


© APICON 2025. All Rights Reserved. Designed by CONCEPT CONFERENCES PVT. LTD.